Site logo
 

PII “Auseklītis”

Parka iela 13, Aloja, Alojas nov., LV-4046

apraksts

Mērķi:
1.veicināt pirmsskolas vecuma izglītojamo daudzpusīgu un harmonisku attīstību, veidojot apziņu, kas balstīta:
– uz savas rīcības, darbības, jūtu, vēlmju un interešu izzināšanu;
– uz savu spēju izpausmi aktīvā darbībā, ievērojot vispārcilvēciskās vērtības.
2.sagatavot bērnu pamatizglītības programmas apguvei.

Uzdevumi:
1. veicināt garīgo, fizisko un sociālo spēju attīstību, veidot priekšstatu un sapratni par galvenajiem dabas un sociālajiem procesiem, morālajām un estētiskajām vērtībām.
2.nodrošināt iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību.
3.attīstīt saskarsmes un sadarbības spējas.
4.nostiprināt un aizsargāt Bērna drošību un veselību, veicinot viņa fizisko, garīgo, emocionālo un sociālo attīstību.
5.attīstīt katra Bērna aktivitāti: ētiski estētisko, intelektuālo, fizisko, veidojot viņā vēlmi izzināt apkārtējo pasauli, un apgūt pieaugušo radīto pieredzi.
6.veidot izpratni par piederību Latvijas valstij, audzināt cieņu pret valsts nacionālajām vērtībām, nodrošināt iespēju apgūt nepieciešamās zināšanas un demokrātijas vērtības.
7.sagatavot Bērnu pamatizglītības uzsākšanai, apzinoties sevi, ticot sev un savām spējām, izprotot dabas un apkārtējās dzīves likumsakarības, rosināt bērna vēlmi darboties patstāvīgi.

Rotaļnodarbības tiek organizētas saskaņā ar izglītības programmu (programmas kods Nr 01011111)

Nodarbības
* iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm;
* iepazīstināšana ar dabu;
* literatūra;
* runas attīstīšana;
* matemātisko priekšstatu veidošana ;
* zīmēšana;
* veidošana;
* aplicēšana;
* konstruēšana;
* rokdarbi/mājturība;
* sports;

* mūzika;
* individuālais un grupu darbs bērnu pamatprasmju attīstīšanai.

* bērnu valodu pilnveido logopēde.

Iestādes tradīcijas:

septembris – Zinību diena;
Tēvu diena;
Drošības dienas;
Gadskārtu svētki – Miķeļi, Mārtiņi, Ziemassvētki, Lieldienas, Līgo.
• Latvijas dzimšanas diena;
• sporta dienas bērniem;
• Alojas pilsētas dzimšanas diena;
• tematisko izstāžu rīkošana;
• viesmākslinieku koncerti, leļļu teātra izrādes;
• netradicionālie tematiskie pasākumi;
• Mātes dienas un Ģimenes dienas koncerti;
• atvērto durvju dienas vecākiem;
• izlaidums;
• ekskursijas.

ātrā saziņa

 

karte

Projekts Latvijā Radīts realizēts sadarbībā ar AS "Attīstības finanšu institūciju Altum”, Eiropas Sociālā fonda projekta NR 9.1.1.3/15/I/001 "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" un Labklājības ministrijas atbalstu.

SIA LAIMA LV ir sociālā uzņēmuma statuss un tas ir Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas biedrs.

Projekts Latvijā Radīts atbalsta sociālo uzņēmējdarbību un cilvēkus ar īpašām vajadzībām,

nodrošinot bezmaksas iespējas informācijas un reklāmas izvietošanai projekta ietvaros.

Sadarbības iespēju un jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar mums.